Skip to main content

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ
Mirador Studios Oy
Länsi-Keimolan tie 3 B
01750 Vantaa
puh 0405208974

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Pentti Sairanen
pentti.sairanen(at)mirador.fi
puh 0405208974

3. REKISTERIN NIMI
Mirador Studios Oy:n yhteystietorekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN / REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Mirador Studios Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito. Tietoja käytetään tilausten hoitoon, laskuttamiseen ja asiakastiedottamiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Yhteyshenkilön nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Yritys ja asema
Yrityksen osoitetiedot

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteri koostetaan Mirador Studios Oy:n asiakastietojärjestelmästä sekä yleisesti saatavilla olevista yritystietokannoista. Asiakastietoja kerätään myös asiakaskontakteissa, verkkosivujemme ja sähköpostikirjeidemme lomakkeilla. Sivuillamme on käytössä Google Analytics, jonka tietoja hyödynnämme.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Mirador Studios Oy ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei luovuteta myöskään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. TIETOJEN POISTAMINEN
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. REKISTERIN SUOJAUS
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Mirador Studios Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Mirador 360